Jak být zachráněný

"Dnes je den spasení" se píše v Bibli. Dnes je ten čas. Lidé mají tendenci důležitá rozhodnutí, se kterými si nevědí rady, odkládat. „Třeba jindy“. Jenomže čas je tehdy, když je příležitost, protože ta už nemusí přijít.

Vlaky mají svůj jízdní řád a čas odjezdu, a pokud člověk bude příliš dlouho čekat, může to minout. A zde se jedná o otázku života. Člověk může mít spoustu intelektuálních argumentů, spoustu názorů, ale pravda je jen jedna. Buď si budu hledat svou vlastní cestu a zkoušet to sám anebo přijmu tu danou, tu jedinou, a zvítězím a najdu záměr a cíl. 

Bůh je dárce života, On je život sám v sobě. Kdo hledá, najde, kdo se pokoří, bude povýšen. Kdo přijme Ježíše tak, jako dítě přijímá věci, dostane věčný život. Jsme stvořeni k životu, jsme stvořeni k záměru a cíli, nejsme tu náhodou. Nejsme výtvor, který tu dnes je a zítra není. To by ten život vlastně neměl žádný smysl, kdybychom se jen tak jednou narodili, žili, zemřeli. A konec. A hotovo. A nic už dál.  

Jsi dílo někoho, kdo má o tebe zájem, komu nejsi lhostejný, a kdo tě chce mít zpátky doma. Člověk to může všemožně okecat a připadat si fantasticky, jak to má „na háku“. Ale tím to nijak nezmění, nezruší. Tím, že někdo bude prohlašovat, že něco není, jen proto, že v to nevěří, že to nevidí, tím to nepřestane existovat. 

Chyť se záchranného kruhu. Topíš se. To je holý fakt. Možná umíš plavat, ale moc dlouho člověk plavat nedokáže, zvláště když je voda rozbouřená. Chtě nechtě stejně musíš přijmout pomoc, nebo se dříve či později utopíš. Tak to je. JEŽÍŠ je ten záchranný kruh, který ti háže Bůh.  

Ježíš je ta jediná cesta, jediná pravda, jediný život, který existuje. Bez něj není život. Toto není žádná náboženská fráze, je to holý fakt. Bez Ježíše jsi ztracený, jedinou nadějí je přijmout Ho jako svého Pána a Spasitele. Člověk je hříšný. Ztracený v tomto světě. Ježíš přišel, aby vzal naše hříchy na sebe. Kde je hřích, je i trest za hřích, kde hřích není, není ani trest. I když si člověk může připadat v pořádku. Bůh to vidí jinak. Hřích je v člověku a hřích je mu přirozený a hřeší. Ale Bůh ve své lásce a slitování připravil cestu, jak z toho začarovaného kruhu ven. Poslal svého jediného Syna na svět, aby zaplatil cenu za hřích – smrt. 

Pokud člověk přijme, že Ježíš za něj zemřel, a přijal jej jako svého Pána, toho, koho hodlá následovat, potom je ten člověk svobodný, volný, spravedlivý. Jako když někdo za tebe zaplatí účet v restauraci, už to nemusíš platit. Můžeš v klidu odejít bez vědomí nějakého dluhu.  

Pokud chceš věčný život, potom můžeš vyznat a říct Bohu toto: 

Bože, děkuji, že jsi za mě dal svého Syna, Ježíši, vyznávám, že jsi za mě zemřel, byl pohřben a vstal jsi z mrtvých. Chci, abys mi odpustil a byl mým Spasitelem. Vejdi teď prosím do mého srdce. Amen. 

Pokud ses toto modlil upřímně, buď si jistý, že Bůh to slyšel a máš věčný život – jsi zachráněn. Ale tím to nekončí, tím všechno teprve začíná.  Začíná nový život. Bible říká, že kdo je v Kristu je „nové stvoření, to staré pominulo, hle, je tu nové.“ Začal život s Ježíšem. Teď je třeba začít číst Bibli, modlit se a vyhledat místo, kde se scházejí oddaní věřící, kteří hledají a následují Ježíše. To nutně nemusí být kostel, ne všichni křesťané se scházejí v kostele. O tom to vůbec není. Ježíš řekl, že kde se dva nebo tři sejdou v Jeho jménu, tam je On uprostřed nich. Toto je důvodem, proč je třeba se scházet – k obecenství s Otcem a s Ježíšem. Tam, člověk přijímá Boží slovo, vyučování a může růst v pravého následovníka Ježíše Krista. 

Pokud ses modlil tuto modlitbu, pak ses znovuzrodil do Boží rodiny. Stal ses Božím dítětem a patří ti veškerá zaslíbení a práva Božích synů. Je to skvělé a je třeba v tom růst. Ve zdravém společenství věřících budeš moci vyrůst do podoby Ježíše Krista a to je Božím záměrem. 

Bůh Ti žehnej.